Sök
Sök
Mina sidor

Hyresförändringen för 2020 är klar


Hyresförändringen för 2020 är klar för Salabostäders hyresgäster

Salabostäder AB och Hyresgästföreningen har under hösten 2019 haft ett flertal möten gällande den nya hyresnivån för 2020 för att försöka vara klara med hyrorna till jul . Ambitionen var att komma överens om en rimlig nivå som kan ge ett bidrag till att täcka de kostnadsökningar som kommer 2020.

Kostnadsökningarna har visat sig vara mellan 2-3 % under 2019 och underhållsbehovet är fortsatt stort i våra områden. Under 2020 har Sala kommun aviserat att vatten och avloppstaxorna kommer att öka med 20-25 %. Värme- och energikostnaderna ökar med 3 % under 2020.

Bolaget är inne i en fas med mycket stora underhållsinsatser som måste göras under de närmaste 10 åren. För närvarande investeras 50-100 Mkr per år i renoveringar och utifrån det behöver bolaget finansiera sina kostnader genom att låna kapital som innebär ökade räntekostnader.

Bolaget kommer att behöva hyresförändringar med som lägst 2,5% för att klara uppdraget framöver. Utifrån denna verklighet framförde bolaget ett hyresyrkande på 3 % vilket ger bolaget en möjlighet att både på kort och lång sikt klara sina åtaganden. Bolagets slutgiltiga bud landade på 2,4 % vilket är det utrymme som finns för att genomföra kostnadsbesparingar.  Hyresförhandlingen strandade eftersom Hyresgästföreningen endast erbjöd 1,9 %. Därmed sköts ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén som har till uppgift att medla i hyresförhandlingar. Medlingsbudet var 2,2 % från och med den 1/1 2020, vilket godtogs av båda parterna.

En hyresförändring på 2,2 % motsvarar 132 kr i månaden om hyran är 6 000 kr.

Hyresförändringen kommer att aviseras från 1/3 2020 vilket innebär att den nya hyran kommer att synas på hyresavin för mars. Det kommer en retroaktiv förändring för januari på mars avin och den retroaktiva delen för februari landar på hyresavin för april.

Den nya hyran kan ses på Mina sidor och där kommer även hyresavin att kunna ses runt den 10 februari.

Bernard Niglis

VD

Salabostäder AB